El Departament de Cultura de la Generalitat detalla els hàbits dels catalans a les biblioteques.

L’enquesta “Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016″ ofereix detalls sobre els usos que fan els catalans de les biblioteques.

L’any 2016 va pujar lleugerament el nivell de visitants a les biblioteques o als bibliobusos (33,7%) un xifra lleugerament superior l’any 2015 que es va situar en un 32,7%.

Pel que fa al percentatge de catalans que són socis d’alguna biblioteca se situa en un 38.7%. Les dones són usuàries de biblioteques en una proporció major que els homes (+6%) i sobretot són en major mesura sòcies d’alguna biblioteca (+14%).

Més de la meitat dels catalans que han anat a una biblioteca ho fan de manera ocasional (62,7%), mentre que el 29,3% ho fan freqüentment (com a mínim un cop per setmana).
Un 4,9% van a la biblioteca gairebé cada dia.
Pràcticament tots els que han visitat una biblioteca el darrer any han anat a una biblioteca pública (95,4%). Un 12,3% ha anat a una biblioteca universitària, i només un 2,7% ha anat a una biblioteca escolar.

Pel que fa a franges d’edat un 23,5% tenen entre 25-35 anys, un 22,4% entre 35 i 44 anys, un 17,9% entre 14 i 24 anys, un 15% entre 45 i 54 anys, un 11% tenen més de 65 anys i finalment un 9,6% tenen entre 55 i 64 anys.

MOTIUS PER NO ANAR A LA BIBLIOTECA

El motiu principal per no anar a una biblioteca és perquè no els interessa o no en tenen el costum.
Altres motius per no anar-hi són: No disposar de temps per poder anar-hi (22,2%), especialment per als adults de 35 a 44 anys. Ja aconseguir els llibres per altres mitjans (20,2%), sobretot la població d’entre 35 i 54 anys (24,9%).

QUÈ FAN ELS CATALANS A LA BIBLIOTECA?

Dos de cada tres visitants de biblioteques el darrer any ha utilitzat el préstec de llibres i un 40% consulta els llibres allà mateix. Un 18% van a estudiar i només el 10% dels visitants de les biblioteques fa servir els recursos informàtics o electrònics disponibles com poden ser ordinadors, DVD. CD o navegar amb el seu propi ordinador utilitzant la connexió Wi-Fi de la biblioteca (1,3%).

Altres motius que incideixen a la visita de les biblioteques són acompanyar a una altra persona (fill, nét, familiar, amic) en un 11,7%, lectura de diaris o revistes (3,5%), quedar amb altres persones (3,4%) i altres activitats que se situa en 5,6%.

Del total de catalans que han visitat el darrer any les biblioteques, al voltant del 77,1% han agafat en préstec algun material l’últim trimestre. La majoria del material en préstec són llibres (74,9%) i suposa una gran diferència respecte a altres materials com audiovisuals (7,2%), revistes (6%) i documents (3,9%).

I LA BIBLIOTECA DE CASA?

Segons l’enquesta sobre “Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2016”, els catalans tenen una mitjana de 186 llibres a la llar sense comptar els llibres de text.

En un 41,3% de llars tenen menys de 50 llibres.
En un 19,3% de llars tenen de 51 a 100 llibres.
En un 15,9% de llars tenen de 100 a 200 llibres.
En un 23,5% de llars se superen els 200 llibres.